“Ban lãnh đạo cam kết tuân thủ luật định về môi trường và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác động môi trường. Chung tay góp sức bảo vệ môi trường”

 

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2014

GIÁM ĐỐC

 (Đã Ký) 

Phan Thành Trung