CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

 

CÔNG TY TNHH SAO MÂY phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc an toàn và sức khỏe tốt, thông qua việc:
1. Thực hiện , duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS18001:2007 .
2. Tuân thủ luật pháp của nhà nước Việt Nam, những qui định của địa phương và yêu cầu của các bên có liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
3. Đào tạo và huấn luyện để tất cả nhân viên làm việc một cách an toàn và đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp.
4. Thực hiện sự hợp tác và thông tin cần thiết không chỉ trong nội bộ công ty mà còn với khách hàng, nhà thầu và các bên hữu quan.

 

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2014

GIÁM ĐỐC

 (Đã Ký) 

Phan Thành Trung