Tuyển Dụng

THỢ VẬN HÀNH MÁY IN OFFSET 4-5 MÀU CA ĐÊM

TUYỂN THỢ IN VẬN HÀNH MÁY IN OFFSET 4 -5 MÀU – CHẠY CA ĐÊM ( từ 17:00 chiều tới 1 :00 Sáng)

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Công ty Giấy và In Ấn SAO MÂY
0909.718.024